Disclaimer

DISCLAIMER

Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook, geplaatst door derden op de website www.ndsm.nl of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website www.ndsm.nl (hierna: deze website).

Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. zijn niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van deze website.

De informatie op deze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. behouden zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze websites en de websites (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. en de aan hen gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (ten gevolge van) (en/of) computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) deze websites of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en / of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. of hun licentiegevers.

Het gebruik van (delen) van de vormgeving en / of de inhoud van de website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V.  en / of een (of meer) andere rechthebbende(n).

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden via [email protected].

COOKIES

Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd en op jouw computer of ander apparaat worden opgeslagen. We kunnen functionele, analytische en trackingcookies plaatsen. Trackingcookies worden alleen geplaatst als je hier toestemming voor geeft via de cookiemelding. Met behulp van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een tool waarmee we gebruikersgedrag binnen de website bijhouden. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat het aan de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens voldoet. Ook hebben we een vewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld worden uitsluitend en alleen met uw toestemming gebruikt voor onze maandelijke digitale mailingen. Incidenteel kan er een extra mailing verstuurd worden, indien wij denken dat deze informatie relevant voor u kan zijn. Uitschrijven voor deze mailingen kan altijd door middel van de uitschrijflink die onderaan de nieuwsbrief staat. Zodra u uitgeschreven bent verdwijnen uw gegevens uit onze database.

 

 

VRAGEN  

Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan kun je deze richten aan:

Stichting NDSM-werf
t.a.v Afdeling Gegevensbescherming
TT. Neveritaweg 61
1033 WB Amsterdam

E-mailadres: [email protected]

 

Welke persoonsgegevens verzamelen Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V.? 

De Stichting kan, afhankelijk van het soort dienst die je bij ons gebruikt of afneemt, de volgende persoonsgegevens vragen.

Gebruik websites, apps en overige onlinediensten:

  • Persoonlijke gegevens (naam, geslacht, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum);
  • Interactiegegevens, (IP-adres, surfgedrag op websites en apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID);
  • Gegevens over deelname aan periodieke acties. Dit zijn gegevens zoals een deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over jouw verjaardag of die van een ander.

Aanmelding NDSM Nieuwsbrief:

  • Persoonlijke gegevens (naam, geslacht, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer);

 

Voor welke doeleinden verwerken Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. persoonsgegevens? 

De Stichting verwerkt persoonsgegevens voor:

  Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens Wanneer doen wij dit?
1 Gebruik websites, apps en overige online diensten

We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor jou te houden. Zo gebruiken wij je gegevens om jouw gebruikservaring op onze website te verbeteren.

 

Als je gebruik maakt van onze online diensten.

Op basis van toestemming danwel gerechtvaardigd belang.

2 Nieuwsbrieven 

Als je daarmee hebt ingestemd gebruiken we je gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we je op de hoogte te houden van activiteiten van onze organisatie, acties en nieuws. Wil je je later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via je de afmeldlink in de nieuwsbrief.

 

Na het aanmelden voor een nieuwsbrief en toestemming.

3 Vrijwilligers

Als je je aanmeldt als vrijwilliger bij onze organisatie slaan we je naam, e-mailadres en telefoonnummer op, zodat we je kunnen informeren over bepaalde acties.

 

Na vrijwillige aanmelding als vrijwilliger

4 Servicedoeleinden

Wij verwerken jouw gegevens om klachten en verzoeken om informatie af te handelen.

 

Als er specifieke vragen of klachten zijn.

5 Het opvolgen van wettelijke verplichtingen

Het delen van persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten of in verband met toezichthoudende taken.

 

Als de wet of de overheid ons hiertoe verplicht.

 

Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van tevoren om toestemming.

 

Hoe lang bewaren Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. persoonsgegevens? 

Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Zo zullen Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. bijvoorbeeld bij afmelding op een nieuwsbrief of bij uitschrijving als donateur, je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn na indiening van je verzoek verwijderen of anonimiseren. Dit behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen.

Voor zover Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelen, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring.  Bij het (eerste) bezoek aan onze websites of apps kun je zelf je voorkeuren aanpassen.

 

 

Hoe beveiligen Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maken Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. tijdens een aanmeldingsproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding. Medewerkers van Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

 

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen? 

Het recht op onder meer inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens 

De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden.

Je kunt op ieder moment bij Stichting NDSM-werf een verzoek indienen, bijvoorbeeld om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Neem dan contact op met ons via [email protected]. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Stichting NDSM-werf om aanvullende informatie kan vragen, bijvoorbeeld om je identiteit vast te stellen en om gericht onderzoek te kunnen doen.

Het recht op verzet 

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Stichting NDSM-werf je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via [email protected]. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet.

 

Wijzigen privacyverklaring 

Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling BV behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.ndsm.nl. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) deze privacyverklaring, kan je niet (langer) gebruik maken van onze diensten, websites en apps. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze privacyverklaring.

Alle bepalingen en voorwaarden van Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. zijn van toepassing.

Laatste aanpassing: 29 november 2019

 

 

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.