Playbook

Op 6 juli 2020 organiseerde Gemeente Amsterdam op vraag van de wethouders Meliani en Van Doorninck een bijeenkomst voor een beperkte groep genodigden. In deze bijeenkomst lichtten ze hun ideeën toe op de ambitie voor het vergroenen van het NDSM-gebied in relatie tot een leefbare stad en het monumentale erfgoed van de werf. Daarbij spraken beide wethouders de wens uit dit traject samen met gebruikers, buurtbewoners, ondernemers en cultuurmakers te willen aangaan. Daarbij gaven wethouders aan de komende drie jaar te zien als een proeftuin waarin in de vorm van tijdelijke projecten de ideeën voor radicale vergroening kunnen bijdragen aan de publieke ruimte, ruimte voor recreatie en sport, en vrije ruimte voor cultuur op het oostelijk deel van de NDSM-werf. 

In overleg met de wethouders organiseert en faciliteert de Stichting NDSM-werf een eerste stap in de richting van deze proeftuin voor radicale vergroening, onder de naam NDSM PLAYBOOK.

Download het NDSM Playbook

NDSM PLAYBOOK

De NDSM-werf moet de komende jaren radicaal vergroenen. Daarom willen wij de handen in elkaar slaan met werfgebruikers, stakeholders, experts, buurtbewoners, creatieve ondernemers en ondernemende culturele organisaties om de komende 3 jaar op NDSM-werf een aantal experimenten te realiseren. Het doel is om, vooruitlopend op een definitieve planvorming, te komen tot nieuwe ruimtelijke ingrepen op het terrein en invullingen te geven aan het idee van radicale vergroening in relatie tot culturele invulling, urban sports en publieke ruimte.  

Om hiertoe te komen werken we vanuit het idee van een ‘playbook’ (term uit de sport); een iteratief document waarin we innovatieve en kunstzinnige ideeën en concepten voor vergroeningsprojecten op de werf bundelen en waarmee we kunnen inspelen op kansen die zich voordoen. Als stichting faciliteren we de ruimte om deze ideeën gezamenlijk uit te werken tot concrete voorstellen. Het doel is de komende drie jaar een aantal van deze projecten gezamenlijk te realiseren. 

Werkwijze

Voor de vervolgfase hebben we de volgende specifieke werkwijze in gedachte. De vraagstukken die uit de denkrichtingen naar voren komen moeten helderder en scherper gemaakt worden samen met deelnemers en betrokkenen, kunstenaars en ondernemers van de werf, en partners van buitenaf. Betrokkenen rond een specifiek geclusterd onderwerp krijgen de kans aan te sluiten via een open uitnodiging om dit in gezamenlijkheid vorm te geven. Een open uitnodiging betekent ook dat we omwonenden en externen benaderen om te kijken wie wil meewerken aan het creëren en uitwerken van plannen die dan door iedereen gedragen worden. 

Vanuit het idee van gedeeld eigenaarschap werken we op gelijkwaardige manier samen, pro-actief, en geven we samen vorm aan de volgende fase. ‘We’ betekent in dit geval Gemeente Amsterdam, Stichting NDSM-werf en de initiatiefnemers en betrokkenen van het Playbook. Iedereen die wil meedoen, – denken, handelen en creëren kan zich aansluiten en een bijdrage leveren. De drive is enthousiasme over gedeeld belang- en eigenaarschap, en zin om gezamenlijk over de toekomst van de NDSM na te denken en te acteren. Het gaat om het zoeken en vinden van het gedeelde overkoepelende belang voor de NDSM. Het uiteindelijke opdrachtgeverschap kan voortkomen uit collectieve besluitvorming, waarmee niet specifiek de stichting of de gemeente opdrachtgever wordt maar de groep betrokkenen gezamenlijk. Meepraten, meedoen, betekent verantwoordelijkheid nemen en dragen. 

Om van de 28 ideeën die er liggen te komen tot een reeks concrete plannen die daadwerkelijk realistisch gemaakt kunnen worden willen we nieuwe clusters van betrokkenen formeren rond een bepaalde agenda / denkrichting; bijv. een cluster rond ideeën voor projecten in/op het water. Zo ontstaat een aantal werkgroepen Om zo tot een wellicht nieuw, gecombineerd of herzien plan te komen. Alle deelnemers zijn ook eigenaar, initiator en wellicht in een latere fase ook mede-opdrachtgever van dit project Stichting NDSM-werf voert de regie op de werkgroepen wat betreft begeleiding. Waar nodig wordt bijgestuurd om zo de best mogelijke plannen te genereren waarbij collectief eigenaarschap en draagvlak voorwaarde blijft. Waar mogelijk werken de groepen zo zelfstandig mogelijk binnen formele voorwaarden die vanuit de gemeente, monumentenzorg, ingenieurs mbt de grond etc. gegeven worden.

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.