PLAYBOOK

Naar aanleiding van een het bezoek van wethouders Meliani en Van Doorninck aan de werf, nodigen we jullie graag uit om deze zomer nog mee te denken en plannen te maken voor tijdelijke projecten die de komende drie jaar een bijdrage kunnen leveren aan radicale vergroeningen op NDSM-werf. 

Op 6 juli jl. organiseerde de Gemeente op vraag van de wethouders een bijeenkomst voor een beperkte groep genodigden. In deze bijeenkomst lichtten ze hun ideeën toe op de ambitie voor het vergroenen van het NDSM-gebied in relatie tot een leefbare stad en het monumentale erfgoed van de werf. Daarbij spraken beide wethouders de wens uit dit traject samen met gebruikers, buurtbewoners, ondernemers en cultuurmakers te willen aangaan. Daarbij gaven wethouders aan de komende drie jaar te zien als een proeftuin waarin in de vorm van tijdelijke projecten de ideeën voor radicale vergroening kunnen bijdragen aan de publieke ruimte, ruimte voor recreatie en sport, en vrije ruimte voor cultuur op het oostelijk deel van de NDSM-werf. 

In overleg met de wethouders organiseert en faciliteert de Stichting NDSM-werf een eerste stap in de richting van deze proeftuin voor radicale vergroening, onder de naam NDSM PLAYBOOK.

NDSM PLAYBOOK

De NDSM-werf moet de komende jaren radicaal vergroenen. Daarom willen wij de handen in elkaar slaan met werfgebruikers, stakeholders, experts, buurtbewoners, creatieve ondernemers en ondernemende culturele organisaties om de komende 3 jaar op NDSM-werf Oost een aantal experimenten te realiseren. Het doel is om, vooruitlopend op een definitieve planvorming, te komen tot nieuwe ruimtelijke ingrepen op het terrein en invullingen te geven aan het idee van radicale vergroening in relatie tot culturele invulling, urban sports en publieke ruimte.  

Om hiertoe te komen werken we vanuit het idee van een ‘playbook’; een iteratief document waarin we innovatieve en kunstzinnige ideeën en concepten voor vergroeningsprojecten op de werf bundelen. Als stichting faciliteren we de ruimte om deze ideeën gezamenlijk uit te werken tot concrete voorstellen. Op 4 september nodigen we de wethouders Van Doorninck en Meliani van respectievelijk Duurzaamheid & Ruimtelijke Ordening en Cultuur uit en presenteren we een eerste aanzet tot het NDSM PLAYBOOK; een inventarisatie van de meest creatieve projecten die gestalte geven aan de ideeën van radicale vergroening op de werf. Het doel is de wethouders ervan te overtuigen de komende drie jaar een aantal van deze projecten gezamenlijk te realiseren. 

NDSM PLAYROOM Werksessies

We nodigen je van harte uit om mee te denken en vooral eigen voorstellen die je graag gerealiseerd ziet uit te werken in een simpele one pager, individueel of samen met anderen die een vergelijkbaar idee hebben. Iedere dinsdag t/m 15 augustus 2020 om 14.00 uur zijn geïnteresseerden welkom voor de PLAYROOM-sessies op ons kantoor. Die sessies staan in het teken van co-creatie, verbinden en synergie. Na een korte aftrap over werkwijze spelregels en speelveld, is ruimte tot presenteren van ideeën, stellen van vragen, samenwerken, en het ontmoeten van mogelijke partners. PLAYROOM is een open werkruimte waar alle ideeën welkom zijn, de enige voorwaarden is een actief betrokken houding. Elke sessie is er iemand vanuit Stichting NDSM-werf en de gemeente aanwezig om mee te denken en vragen te beantwoorden. 

Om jullie een beetje op weg te helpen hebben wij een sjabloon gemaakt, waarmee je je eerste idee vorm kunt geven op papier. Door dit document ingevuld met elkaar te delen, hebben we steeds een gezamenlijk vertrekpunt vanuit waar we kunnen verder werken met elkaar. Op 15 augustus vindt de laatste werksessie plaats. De sessies zijn inmiddels allemaal vol. Ideeën kunnen tot uiterlijk 17 augustus naar redactie@ndsm.nl worden gemaild, o.v.v. Playbook.

Op 18 augustus verzamelen we alle plannen. En op 25 augustus schaven we samen met betrokken partners aan een eerste versie van het NDSM PLAYBOOK dat gepresenteerd wordt aan de wethouders.

 

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.