Toon kaart
Menu

Privacybeleid

Privacybeleid

I. Algemeen

Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.ndsm.nl het Privacybeleid aan van Gebiedspromotie NDSM B.V. (Gebiedspromotie NDSM).

Doel van deze website is de activiteiten en ontwikkelingen op de NDSM-werf in de breedste zin van het woord via dit medium te presenteren en de informatie hierover ter beschikking te stellen, alsook het creëren van een online community via dit medium. In dat kader wordt op de website ook ruimte (profielen) aangeboden waarop derden presentaties, initiatieven en projecten kunnen tonen.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Gebiedspromotie NDSM de persoonsgegevens van u als gebruiker verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de besloten vennootschap Gebiedspromotie B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1906 BK) Limmen aan de Rijksweg nr. 100. U kunt ons verder bereiken op telefoonnummer 072 502 40 80, faxnummer 072 502 40 31 en/of per e-mail: klantregistratie@ndsm.nl.


II. 
Verzameling, gebruik en doeleinden gegevensverwerking

Gebiedspromotie NDSM verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van een gebruiker van deze website wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens aan haar heeft doorgegeven. Wanneer u dus als gebruiker van deze website een abonnement neemt, een bestelling doet, een profiel aanmaakt, u aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten, contact opneemt met Gebiedspromotie NDSM of anderszins gebruik maakt van de diensten van Gebiedspromotie NDSM en/of deze website, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens door Gebiedspromotie NDSM vastgelegd en verwerkt.

Gebiedspromotie NDSM gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • om u te factureren in het geval u een betaalde dienst of product hebt afgenomen;
  • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op deze website en/of via deze website contact op te nemen met andere gebruikers van de website;
  • om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten, alsmede om u op de hoogte te houden van (nieuwe) activiteiten, initiatieven, ontwikkelingen en projecten die zich (zullen) voordoen op deze website en/of de NDSM-werf;
  • om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere boodschappen te sturen.


III. 
Melding

Gebiedspromotie NDSM heeft haar gegevensverwerking aangemeld bij de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving, zijnde het College Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over deze melding is te vinden op www.cbpweb.nl onder het kopje “Meldingen”.


IV. 
Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming door Gebiedspromotie NDSM niet verstrekt c.q. doorgegeven aan derden. Dit leidt evenwel uitzondering in de volgende gevallen.

In de eerste plaats kunnen uw gegevens zonder uw toestemming door Gebiedspromotie NDSM worden verstrekt aan partijen die door Gebiedspromotie NDSM zijn of worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Gebiedspromotie NDSM op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Gebiedspromotie NDSM zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tot slot kan Gebiedspromotie NDSM uw gegevens doorgeven aan derden indien een derde bijvoorbeeld van oordeel is dat uw advertentie, uw profiel en/of uw uiting inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat er sprake is van onrechtmatige uitingen op de fora die Gebiedspromotie NDSM op deze website ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Gebiedspromotie NDSM uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken, waarbij overigens steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.


V. 
Klikgedrag en bezoekgegevens

Gebiedspromotie NDSM houdt op deze website de algemene bezoekgegevens bij. Daarbij kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website. Gebiedspromotie NDSM optimaliseert hiermee ook de werking van de website. Uiteraard probeert Gebiedspromotie NDSM deze gegevens zoveel als mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden dan ook niet aan derden verstrekt.


VI. 
Google Analytics

Gebiedspromotie NDSM maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers van deze website de website gebruiken. De informatie die daaruit verkregen wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, om rapporten over deze website aan Gebiedspromotie NDSM te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gebiedspromotie NDSM heeft daar geen invloed op.


VII. 
Facebook en Twitter

Op deze website zijn knoppen (buttons) opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerksites Facebook en Twitter. Deze knoppen (buttons) worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u daarom ook de privacyverklaring van Facebook (http://www.facebook.com/about/privacy/) en van Twitter (https://twitter.com/privacy) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Houdt u er rekening mee dat (ook) die privacyverklaringen regelmatig kunnen wijzigen.


VIII. 
Cookies

Gebiedspromotie NDSM maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer opslaat als u deze website bezoekt. De cookie onthoudt wat u invult op deze website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van deze website beter op u kan worden afgestemd en het bijvoorbeeld niet telkens nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Gebiedspromotie NDSM gebruikt cookies:

  • om uw accountgegevens op te slaan zodat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen (http://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies);
  • het gebruik van deze website te analyseren en zodoende de website (verder) te optimaliseren;

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de eigen cookies van Gebiedspromotie NDSM. Het gebruik van cookies en andere technieken door derden zoals hierboven omschreven, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Gebiedspromotie NDSM maakt dan ook geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.

Voor het gebruik van cookies zal Gebiedspromotie NDSM u telkens vooraf informeren en om toestemming vragen, behoudens in het geval het gebruik van cookies noodzakelijk is om communicatie uit te voeren of indien het opslaan van uw gegevens of toegang te verkrijgen tot uw gegevens strikt noodzakelijk is voor een door u gevraagde dienst. Om alle cookies te weigeren (waarvoor u eerder toestemming heeft gegeven) of om iedere keer te worden geïnformeerd als uw computer een cookie ontvangt, kunt u via de ‘Help’-functie uw browserinstellingen op uw computer wijzigen. Houdt u er echter rekening mee dat sommige functies op deze website mogelijk niet meer werken indien u de cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door deze website vergemakkelijken uitzet. Voor de goede orde zij nog vermeld dat het uitschakelen van cookies alleen gevolgen heeft voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.


IX. 
Beveiliging gegevens

Gebiedspromotie NDSM respecteert de privacy van elke gebruiker van deze website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Gebiedspromotie NDSM heeft daarom ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens als gebruiker van deze website te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo zijn alle persoonsgegevens bijvoorbeeld beveiligd opgeslagen in de administratie van Gebiedspromotie NDSM. Gebiedspromotie is evenwel niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Gebiedspromotie NDSM.


X. 
Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft als gebruiker van deze website te allen tijde recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Gebiedspromotie NDSM via e-mail, post, telefoon, sms en/of mms. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u dat doen per e-mail via klachtregistratie@ndsm.nl.Ook kunt u een brief sturen naar Gebiedspromotie NDSM B.V., T.a.v.: klantregistratie, Postbus 110, 1906 ZJ Limmen.


XI. 
Wijzigingen in het Privacybeleid

Gebiedspromotie NDSM behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze website worden gepubliceerd. Gebiedspromotie NDSM adviseert u dan ook regelmatig deze Privacybeleid te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacybeleid op de hoogte bent.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 28 juli 2012.