Toon kaart
Menu

Disclaimer

Disclaimer

De door Gebiedspromotie NDSM B.V. (Gebiedspromotie NDSM) op deze website verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Gebiedspromotie NDSM besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen namelijk niet altijd voorkomen worden.

Uitingen, content, beweringen, meningen en nieuwsberichten (in de breedste zin van het woord) op pagina’s van deze website zijn die van de auteur(s) en zodoende niet (noodzakelijkerwijs) die van Gebiedspromotie NDSM.

Gebiedspromotie NDSM kan er niet voor instaan dat gepubliceerde c.q. openbaar gemaakte informatie via deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Gebiedspromotie NDSM sluit alle aansprakelijkheid uit voor welke schade (direct of indirect en van welke aard) dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Gebiedspromotie NDSM is ook niet aansprakelijk voor welke schade (direct of indirect en van welke aard) dan ook die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie. De informatie op deze website kan dagelijks worden aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Gebiedspromotie NDSM behoudt zich het recht voor – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Als gebruiker van deze website is het u niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zonder toestemming van Gebiedspromotie NDSM.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent dan ook verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit deze website verzendt.

Gebiedspromotie NDSM behoudt zich het recht voor om u de toestemming tot het gebruik van de website te ontzeggen en/of van bepaalde diensten die op de website zijn of worden aangeboden, gebruik te maken. Gebiedspromotie NDSM kan in aansluiting daarop de toegang tot de website en/of bepaalde diensten van de website monitoren.

Als gebruiker van deze website vrijwaart u Gebiedspromotie NDSM tegen aanspraken van derden ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook en/of de rechten van derden.

Bijgewerkt op 28 juli 2012.