Toon kaart
Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE (GEBRUIKS)VOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Gebiedspromotie NDSM B.V., handelend onder de naam: www.ndsm.nl

 

Artikel 1: Definities

 1. Gebiedspromotie NDSM: de besloten vennootschap Gebiedspromotie NDSM B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, doch kantoorhoudende te (1906 BK) Limmen aan de Rijksweg nr. 100.
 2. Website: de door Gebiedspromotie NDSM onder de domeinnaam www.ndsm.nl geëxploiteerde gebiedsbrede website die er op gericht is de activiteiten en ontwikkelingen op de NDSM-werf in de breedste zin van het woord via dit medium te presenteren en de informatie hierover ter beschikking te stellen, alsook het creëren van een online community via dit medium.
 3. Gebruiker: degene die met de besloten vennootschap Gebiedspromotie NDSM een Overeenkomst aangaat dan wel daartoe een aanvraag indient, evenals degene die anderszins eveneens gebruik mag maken van (diensten van) de Website.
 4. Overeenkomst: de bindende overeenkomst met betrekking tussen Gebiedspromotie NDSM en de Gebruiker, in welke vorm dan ook, evenals de wijzing(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) aanvraag die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.

 

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze (gebruiks)voorwaarden zijn van toepassing op:
  1. alle aanbiedingen en offertes van www.ndsm.nl;
  2. op alle door www.ndsm.nl te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen.
 2. Meer in het bijzonder zijn deze (gebruiks)voorwaarden (tevens) van toepassing op:
  1. het bezoek en gebruik van de Website;
  2. alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten.
 3. Het tot stand komen van een Overeenkomst houdt in dat deze algemene (gebruiks)voorwaarden zijn aanvaard. Bovendien aanvaardt een Gebruiker door het enkel gebruik maken van de Website op welke manier dan ook gebonden te zijn aan deze (gebruiks)voorwaarden. De Gebruiker staat er voor in dat wanneer een derde van de Website gebruik maakt op de computer van de Gebruiker deze derde zich ook zal houden aan deze (gebruiks)voorwaarden.
 4. Indien Gebiedspromotie NDSM niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze (gebruiks)voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat Gebiedspromotie NDSM het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze (gebruiks)voorwaarden te verlangen.
 5. Indien Gebruiker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze (gebruiks)voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onverhoopt onredelijk bezwarend zijn voor de Gebruiker omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
 6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze (gebruiks)voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten

 1. Aanbiedingen en/of prijsopgaven van Gebiedspromotie NDSM zijn steeds vrijblijvend en dienen slechts te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Gebiedspromotie NDSM is dan ook op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Gebruiker geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een Overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de bevestiging en aanvaarding door Gebiedspromotie NDSM dan wel indien zij nadrukkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ook door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 4. Bij Overeenkomsten op afstand als omschreven in artikel 7:46a BW kan de Gebruiker zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en zonder opgave van redenen de Overeenkomst schriftelijk of (bij voorkeur) per e-mail (webmaster@ndsm.nl) ontbinden. Dit dient dan wel te geschieden binnen zeven (7) werkdagen na de door Gebiedspromotie NDSM verzonden bevestiging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 5. De tekst van een bevestiging, zoals in lid 2 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de Overeenkomst.
 6. Behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Gebiedspromotie NDSM en/of behoudens hetgeen in lid 4 van dit artikel is omschreven, is de Gebruiker niet gerechtigd een tot stand gekomen overeenkomst te annuleren dan wel te wijzigen.
 7. Indien met de Gebruiker meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Mocht de Overeenkomst namens de Gebruiker worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de Gebruiker deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Gebruiker.
 8. Gebiedspromotie NDSM is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 9. Gebiedspromotie NDSM is gerechtigd en bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, in het bijzonder in het kader van een overdracht van (een gedeelte van) de door haar gedreven onderneming.

 

Artikel 4: Account, profiel en dienst van Gebiedspromotie NDSM

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Website dient een profiel te worden afgenomen. Door Gebiedspromotie NDSM wordt onderscheid gemaakt tussen een betaald (bedrijfs)profiel en een gratis (persoons)profiel.
 2. Indien een Gebruiker een betaald (bedrijfs)profiel wenst af te nemen, dient hij daartoe een schriftelijke Overeenkomst met Gebiedspromotie NDSM te sluiten. Een betaald (bedrijfs)profiel is overigens alleen toegankelijk voor bedrijven, instellingen of organisaties die gehuisvest zijn op of een belang hebben op c.q. bij de NDSM-werf en die tevens ook een (wezenlijke) positieve bijdrage kunnen leveren aan de identiteit en uitstraling van de NDSM-werf, zulks ter beoordeling van Gebiedspromotie NDSM.
 3. Indien een Gebruiker een gratis (persoons)profiel wenst af te nemen, dient hij de aanmeldprocedure via en op de door de Website aangegeven wijze te doorlopen. Gebiedspromotie NDSM is te allen tijde vrij om te beoordelen of aan een Gebruiker een gratis (persoons)profiel wordt verstrekt, waarbij als uitgangspunt geldt dat een gratis (persoons)profiel alleen toegankelijk is voor een natuurlijk persoon. In het verlengde daarvan garandeert de Gebruiker (i) dat hij/zij 16 (zestien) jaar of ouder is en/of toestemming heeft van zijn/haar ouders tot het afnemen van een gratis (persoons)profiel, (ii) geen gratis (persoons)profiel afneemt op naam van een andere persoon en (iii) de bij de aanmeldprocedure aan Gebiedspromotie NDSM verstrekte gegevens compleet, naar waarheid en juist zijn ingevuld.
 4. Met het afnemen van een betaald (bedrijfs)profiel verkrijgt de Gebruiker gedurende de looptijd van de schriftelijke Overeenkomst een gebruiksrecht op een applicatie behorende bij de Website. Met het afnemen van een gratis (persoons)profiel verkrijgt de Gebruiker voor onbepaalde tijd een gebruiksrecht op een (andere) applicatie behorende bij de Website, die (uiteraard) minder gebruiksmogelijkheden biedt dan een betaald (bedrijfs)profiel.

 

Artikel 5: Toegang

 1. De door Gebiedspromotie NDSM verstrekte gebruikersnamen, wachtwoorden en browser inloggegevens zijn strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. De Gebruiker dient de verstrekte wachtwoorden geheim te houden en dient in het verlengde daarvan de benodigde zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van het gebruik van de verstrekte wachtwoorden.
 2. Het is Gebiedspromotie NDSM te allen tijde toegestaan naar eigen inzicht de verstrekte wachtwoorden te wijzigen. Gebiedspromotie NDSM zal de Gebruiker daarvan wel tijdig (elektronisch) in kennis stellen.
 3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming, van de Website en van de aan hem beschikbaar gestelde wachtwoorden. Gebiedspromotie NDSM is niet aansprakelijk voor schade van de Gebruiker en/of derden die is ontstaan door onbevoegd gebruik van de verstrekte wachtwoorden.
 4. De Gebruiker stelt Gebiedspromotie NDSM onverwijld op de hoogte indien de verstrekte wachtwoorden onbevoegd worden gebruikt dan wel dat daartoe bij de Gebruiker een vermoeden bestaat. De Gebruiker kan Gebiedspromotie NDSM verzoeken de verstrekte wachtwoorden te blokkeren. Gebiedspromotie NDSM is gerechtigd te allen tijde de wachtwoorden te blokkeren indien zij kennis draagt van onbevoegd gebruik van de wachtwoorden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van welke schade en/of kosten dan ook.
 5. Gebiedspromotie NDSM kan de verstrekte wachtwoorden buiten gebruik stellen en/of de toegang tot en het gebruik van de Website dan wel haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk opschorten dan wel beperken indien zij een ernstig vermoeden heeft dat de Gebruiker in strijd handelt met deze (gebruiks)voorwaarden. De verplichting tot betaling aan de zijde van de Gebruiker blijft overigens ook ten tijde van een dergelijke buitengebruikstelling onverminderd bestaan.

 

Artikel 6: Gebruik van de Website

 1. De Gebruiker staat er jegens Gebiedspromotie NDSM voor in bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze (gebruiks)voorwaarden. De Gebruiker staat er jegens Gebiedspromotie NDSM daarnaast voor in te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze (gebruiks)voorwaarden te zullen nakomen en zich te zullen houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van de Website.De Gebruiker zal in het bijzonder op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Gebiedspromotie NDSM en/of derden dan wel inbreuk maken op rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy.
 2. De Gebruiker is niet gerechtigd zelfstandig fouten in (de software van) de Website te (doen) corrigeren, er aanpassingen in aan te brengen, over te brengen naar andere apparatuur, te koppelen met andere apparatuur en software, zelfstandig de functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen of beveiligingen te verwijderen.
 3. De Gebruiker staat er bij het gebruik van de Website in elk geval voor in dat hij, voor zover relevant, de navolgende voorschriften in acht neemt:
  1. de Gebruiker zal geen handelingen verrichten waardoor storingen in de Website, (computer)netwerken of (telecommunicatie-)infrastructuren (van andere Gebruikers) worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere Gebruikers) worden veroorzaakt. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Website of van aangesloten (rand)apparatuur van de Gebruiker, is de Gebruiker verplicht de door Gebiedspromotie NDSM gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen;
  2. de Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Website dat strafbaar en/of jegens Gebiedspromotie NDSM en/of derden, waaronder maar niet beperkt tot andere Gebruikers onrechtmatig is;
  3. de Gebruiker is er voor verantwoordelijk dat de door hem gebruikte hardware en software zullen voldoen aan de door Gebiedspromotie NDSM voorgeschreven minimale systeemeisen;
  4. de Gebruiker zal zorg dragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, telecommunicatie-infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden;
  5. de Gebruiker zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van de) Website kunnen beschadigen;
  6. de Gebruiker zal geen wachtwoorden misbruiken en/of de beveiliging van de Website doorbreken en/of trachten te doorbreken;
  7. de Gebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden;
  8. de Gebruiker zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;
  9. de Gebruiker zal geen racistisch of discriminerend materiaal en/of (kinder)pornografie openbaar maken en/of verspreiden;
  10. de Gebruiker zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder dienst toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken);

 

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Gebruiker stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Gebiedspromotie NDSM, licentiegevers en/of andere Gebruikers van de Website en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze (gebruiks)voorwaarden, verleent Gebiedspromotie NDSM aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is daarbij uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Gebiedspromotie NDSM of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer, doch daartoe niet beperkt, niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Gebiedspromotie NDSM substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
 3. Niets van wat in deze (gebruiks)voorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker te verlenen. Het gebruik van de Website is beperkt tot hetgeen in de Overeenkomst en deze (gebruiks)voorwaarden is beschreven.
 4. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op de Overeenkomst, deze (gebruiks)voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als omschreven in lid 2 van dit artikel tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Gebiedspromotie NDSM op haar computersystemen.
 5. Het is de Gebruiker verboden om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

Artikel 8: Bestanden uploaden en licentie

 1. Onder de voorwaarden die in de Overeenkomst en deze (gebruiks)voorwaarden zijn gesteld, behoudt de Gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan hem toebehoren met betrekking tot de bestanden die door hem via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website.
 2. De Gebruiker erkent en stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen – waarmee in deze (gebruiks)voorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan – automatisch aan Gebiedspromotie NDSM:
  1. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om zowel (i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven dienst van Gebiedspromotie NDSM als (ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden van de website;
  2. het recht verleent om enige door de Gebruiker ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Gebiedspromotie NDSM en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook zonder overigens dat Gebiedspromotie NDSM op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens de Gebruiker of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 3. De in lid 2 van dit artikel omschreven en verleende licentie eindigt op het moment dat de Gebruiker de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website.
 4. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die ter beschikking zijn gesteld aan Gebiedspromotie NDSM gebruikt zullen worden door andere Gebruikers van de Website. Gebiedspromotie NDSM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze (gebruiks)voorwaarden door andere Gebruikers van de Website. De Gebruiker erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die ter beschikking zijn gesteld aan Gebiedspromotie NDSM door derden gebruikt worden op een manier die (mogelijk) in strijd is met of niet voorzien is in deze (gebruiks)voorwaarden. Gebiedspromotie NDSM is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze (gebruiks)voorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van de door de Gebruiker beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.
 5. De Gebruiker is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de Website maakt, zoals onder meer maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.
 6. De Gebruiker staat er jegens Gebiedspromotie NDSM voor in volledig rechthebbende te zijn ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld en omschreven in lid 2 van dit artikel en in het verlengde daarvan volledig gerechtigd en bevoegd te zijn om de licentie als bedoeld in deze (gebruiks)voorwaarden te verlenen. De Gebruiker vrijwaart Gebiedspromotie NDSM dan ook voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden, waaronder maar niet beperkt tot andere Gebruikers of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden, waaronder maar niet beperkt tot andere Gebruikers en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen van de Gebruiker in strijd met deze (gebruiks)voorwaarden. Alle door Gebiedspromotie NDSM gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.
 7. Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Gebiedspromotie NDSM staat de Gebruiker ervoor in dat:
  1. de hij daartoe ook in overeenstemming met deze (gebruiks)voorwaarden bevoegd is en in het verlengde daarvan gerechtigd is om aan Gebiedspromotie NDSM de rechten te verlenen als bedoeld in deze (gebruiks)voorwaarden;
  2. de bestanden, gegevens en/of materialen die hij ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet- en regelgeving, inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot andere Gebruikers, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden, waaronder maar niet beperkt tot andere Gebruikers, of Gebiedspromotie NDSM, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is voor het gebruik van de bestanden op de Website;
  3. hij niet beperkt is door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot het recht om te handelen in overeenstemming met deze (gebruiks)voorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
  4. Gebiedspromotie NDSM niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
  5. hij bij uitsluiting verantwoordelijk is voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die ter beschikking zijn gesteld als bedoeld in deze (gebruiks)voorwaarden.

 

Artikel 9: Verboden uitingen en/of content

 1. Het is de Gebruiker in ieder geval (dus uitdrukkelijk niet beperkt tot) niet toegestaan de navolgende uitingen op de Website te plaatsen c.q. content via de Website ter beschikking te stellen:
  1. uitingen en/of content die discriminerend zijn ter zake van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
  2. uitingen en/of content die oproepen tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
  3. uitingen en/of content die leiden tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  4. uitingen en/of content die naar het oordeel van Gebiedspromotie NDSM in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden, gewelddadig zijn of een link bevatten naar (kinder)pornografisch materiaal of (kinder)pornografische websites, of (kinder)pornografisch of erotisch materiaal bevatten;
  5. uitingen en/of content waarin en/of waarmee persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin en/of waarmee persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
  6. uitingen en/of content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
  7. uitingen en/of content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Gebiedspromotie NDSM of derden, waaronder maar niet beperkt tot andere Gebruikers worden geschonden;
  8. uitingen en/of content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie worden opgevraagd voorcommerciële en/of illegale doeleinden;
  9. uitingen en/of content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebiedspromotie NDSM commerciële activiteiten en/of kansspelen zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramidespelen;
  10. uitingen en/of content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
  11. uitingen en/of content bestaande uit logo’s en/of andersoortige afbeeldingen die zonder schriftelijke toestemming van Gebiedspromotie worden geplaatst of terechtkomen in de beeldencarrousel van een profiel op de Website;
  12. uitingen en/of content die in strijd zijn met de Overeenkomst, deze (gebruiks)voorwaarden, of enige wet- en regelgeving;
  13. uitingen en/of content die niet zien of betrekking hebben op of in relatie staan met de doelstellingen van de Website, meer in het bijzonder de NDSM-werf in de breedste zin van het woord.
 2. Het is te allen tijde aan uitsluitend Gebiedspromotie NDSM ter vrije beoordeling of bepaalde uitingen c.q. content wel of niet zijn toegestaan.

 

Artikel 10: Uitingen en/of content van derden

 1. De Website kan banners en links naar externe internetpagina’s bevatten. Gebiedspromotie NDSM is in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website.
 2. Het Privacybeleid van de Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via de in lid 1 van dit artikel genoemde externe internetpagina’s worden verzameld en/of verwerkt.

 

Artikel 11: Kennisgeving onrechtmatige uitingen en/of content

 1. Gebiedspromotie NDSM zal zich inspannen kennisgevingen door de Gebruiker van inbreuken op zijn rechten en/of op die van derden (in het bijzonder die van andere Gebruikers) te onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Kennisgevingen kunnen worden gedaan per e-mail en wel via klachtenwebsite@ndsm.nlen dienen in ieder geval:
  1. de URL te bevatten van waar het materiaal dat inbreuk zou maken te vinden is op de Website;
  2. een verklaring te bevatten dat er inbreuk zou worden gemaakt, waarom dat dan zo is en door wie er dan inbreuk zou worden gemaakt zoveel en voor zover mogelijk gestaafd en ondersteund met bewijsmiddelen;
  3. contactinformatie zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail te bevatten, zodat Gebiedspromotie NDSM contact kan opnemen;
  4. een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in de kennisgeving juist en volledig is en in geval van een vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten dat de Gebruiker ook rechthebbende is van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
 2. Gebiedspromotie NDSM behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de (rechts)persoon(personen) en/of instellingen die verantwoordelijk is voor de uitingen en/of content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 3. Indien uit de kennisgeving blijkt dat de uitingen en/of content onmiskenbaar onrechtmatig zijn, zullen deze door Gebiedspromotie NDSM van de Website worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
 4. Gebiedspromotie NDSM behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of het ontoegankelijk maken van uitingen en/of content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de uitingen en/of content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Gebiedspromotie NDSM bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende uitingen en/of content onmiskenbaar onrechtmatig zijn.
 5. Door het doen van een kennisgeving vrijwaart de Gebruiker Gebiedspromotie NDSM en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Gebiedspromotie NDSM lijdt, nog zal kunnen lijden of die Gebiedspromotie NDSMal dan niet maakt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, doch uitdrukkelijk niet beperkt tot het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
 6. Gebiedspromotie NDSM zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen de Gebruiker die de kennisgeving heeft gedaan en de Gebruiker waarop die kennisgeving betrekking heeft.

 

Artikel 12: Onderhoud

 1. Gebiedspromotie NDSM behoudt zich het recht voor de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing, uitbreiding of verbetering. Gebiedspromotie NDSM zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel als mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en de Gebruiker hiervan tijdig (elektronisch) op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Gebiedspromotie NDSM zal wegens een zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden zijn.
 2. Gebiedspromotie NDSM zal zich inspannen om de Website naar behoren te laten functioneren en streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Website. Gebiedspromotie NDSM kan daartoe echter geen enkele garantie afgeven.

 

Artikel 13: Nieuwsbrief

 1. Gebiedspromotie NDSM biedt Gebruikers de mogelijkheid zich op te geven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Indien een Gebruiker de nieuwsbrief wil ontvangen, dient dat te worden aangegeven op de Website via de daarvoor bestemde formulieren.
 2. Na aanmelding voor de nieuwsbrief kunnen  Gebruikers zich te allen tijde weer afmelden voor de nieuwsbrief, zulks door een e-mail te sturen naar klachtenwebsite@ndsm.nlof door te klikken op de link in de nieuwsbrief zelf.

 

Artikel 14: Tarieven en vergoedingen

 1. De Gebruiker kan aan Gebiedspromotie NDSM vergoedingen verschuldigd zijn voor de door hem afgenomen Dienst c.q. het gebruik van de Website.
 2. De Gebruiker is de tarieven verschuldigd die zijn vastgelegd in de Overeenkomst of anderszins staan weergegeven. Kennelijke (schrijf en/of manipulatie)fouten in de tariefopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Gebiedspromotie NDSM worden gecorrigeerd.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding.
 4. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen en maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en variabel verschuldigde bedragen.
 5. Alle tarieven en vergoedingen zijn uitgedrukt in Euro’s en kunnen worden verhoogd met omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen, verhogingen en eventuele wettelijke bijdragen.
 6. Alle tarieven en vergoedingen worden door Gebiedspromotie NDSM jaarlijks verhoogd c.q. geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (CPI).

 

Artikel 15: Betaling

 1. De eenmalige en periodieke vergoedingen zijn opeisbaar vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. Gebiedspromotie NDSM brengt alle verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur aan de Gebruiker in rekening. Betaling van de verschuldigde bedragen tot € 500,– geschiedt te allen tijde via automatische incasso. Gebruiker machtigt Gebiedspromotie NDSM om de verschuldigde bedragen af te schrijven van een Nederlandse bank- of girorekening. Gebruiker draagt telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor de automatische incasso bestemde bank- of girorekening. Wijziging in voor de facturering en betaling relevante gegevens dienen onverwijld door Gebruiker schriftelijk of per e-mail (administratiewebsite@ndsm.nl) aan Gebiedspromotie NDSM te worden doorgegeven.
 3. Bij niet-tijdige betaling, dan wel indien – voor zover van toepassing – de automatische incasso om welke reden dan ook niet slaagt, is de Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval kan de Gebruiker een nadere termijn worden gesteld voor betaling. Indien – voor zover van toepassing – de automatische incasso alsnog niet slaagt dan wel indien de Gebruiker na het verstrijken van de nadere termijn nog steeds niet heeft betaald, is Gebiedspromotie NDSM gerechtigd de wettelijke handelsrente vanaf de datum van verzuim in rekening te brengen, alsmede de redelijke door Gebiedspromotie NDSM te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de door Gebiedspromotie NDSM gemaakte interne administratiekosten.
 4. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de door Gebiedspromotie NDSM in rekening gebrachte bedragen dient de Gebruiker binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Gebiedspromotie NDSM kenbaar te maken, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als juist en erkend geldt.
 6. De door Gebiedspromotie NDSM gemaakte redelijke kosten in verband met ongegronde bezwaren tegen de hoogte van de door Gebiedspromotie NDSM in rekening gebrachte vergoedingen kunnen bij de Gebruiker in rekening worden gebracht.
 7. De Gebruiker kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de Gebruiker is slechts toegestaan indien Gebiedspromotie NDSM de vordering van de Gebruiker schriftelijk heeft erkend.
 8. De Gebruiker is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Gebiedspromotie NDSM zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Gebiedspromotie NDSM te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Gebiedspromotie NDSM daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Gebiedspromotie NDSM tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. De Gebruiker is voorts te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden een voorschot te voldoen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Gebiedspromotie NDSM te betalen bedragen.
 9. Gebiedspromotie NDSM is gerechtigd de verstrekte wachtwoorden buiten gebruik te stellen en/of de toegang tot en het gebruik van de Website dan wel haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te beperken totdat het volledige openstaande bedrag door haar is ontvangen. De verplichting van de Gebruiker tot betaling van de vergoedingen blijft ook gedurende de tijd van buitengebruikstelling onverminderd bestaan.
 10. Gebiedspromotie NDSM kan de toegang tot en het gebruik van de Website weer laten herleven dan wel haar dienstverlening weer hervatten als de Gebruiker binnen een door Gebiedspromotie NDSM gestelde termijn daadwerkelijk alsnog nakomt. Voor deze herleving zijn (her)aansluitkosten verschuldigd.
 11. Indien Gebiedspromotie NDSM meerdere Overeenkomsten met de Gebruiker heeft gesloten, waarvoor meer dan één rekening wordt verzonden, en een rekening niet betaald is, staat het Gebiedspromotie NDSM vrij om haar verplichtingen op grond van zowel de betreffende Overeenkomst als die op grond van de overige Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te beperken.
 12. Indien Gebiedspromotie NDSM genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Gebruiker, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,–.

 

Artikel 16: Duur en beëindiging van de Overeenkomst, alsmede de beëindiging van het gebruik van de Website

 1. Een Overeenkomst met betrekking tot de afname van een betaald (bedrijfs)profiel wordt aangegaan voor de in de schriftelijke Overeenkomst vermelde duur. Een Overeenkomst met betrekking tot de afname van een gratis (persoons)profiel wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Overeenkomst aangaande een betaald (bedrijfs)profiel kan door partijen met onmiddellijke ingang tussentijds per aangetekend schrijven worden beëindigd indien komt vast te staan dat de Gebruiker niet langer meer gehuisvest is op c.q. een belang heeft op en bij de NDSM-werf. Restitutie van reeds door Gebruiker bij vooruitbetaling betaalde vergoedingen is niet aan de orde. De Overeenkomst aangaande een gratis (persoons)profiel kan op ieder moment door de Gebruiker worden opgezegd, en wel per e-mail aan webmaster@ndsm.nl.
 3. In afwijking van het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien de Gebruiker is komen te overlijden. De Overeenkomst kan eveneens met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien de Gebruiker in staat van faillissement is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend.
 4. Indien de Gebruiker tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft Gebiedspromotie NDSM het recht de Overeenkomst tussentijds te ontbinden doch niet voordat Gebiedspromotie NDSM de Gebruiker tevergeefs eerst schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de Gebruiker een redelijke termijn van 30 (dertig) dagen heeft vergund om alsnog na te komen.
 5. In afwijking van het in lid 4 bepaalde is Gebiedspromotie NDSM gerechtigd en bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist en zonder schadeplichtig te zijn, indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
  1. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Gebruiker wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
  2. het faillissement van de Gebruiker wordt aangevraagd;
  3. de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard;
  4. aan de Gebruiker wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de Gebruiker wordt aangevraagd;
  5. de Gebruiker overlijdt, handelingsonbekwaam is, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
  6. de onderneming van de Gebruiker wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
  7. Gebiedspromotie NDSM in staat van faillissement wordt verklaard;
  8. de Gebruiker handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van Gebiedspromotie NDSM, de Website, de NDSM-werf in het algemeen dan wel van derden waaronder andere Gebruikers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
  9. de Gebruiker niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
  10. de Gebruiker nadrukkelijk in strijd handelt met het bepaalde in artikels 5, 6, 7, 8 en 9 van deze (gebruiks)voorwaarden.
 6. Indien Gebiedspromotie NDSM op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
 7. Indien de Overeenkomst is beëindigd, zal de Gebruiker onmiddellijk het verleende gebruiksrecht op de applicatie behorende bij de Website verliezen.

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid en schade

 1. Gebiedspromotie NDSM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Gebruiker geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Gebiedspromotie NDSM dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 2. Voor het geval Gebiedspromotie NDSM onverhoopt wel aansprakelijk zou zijn jegens de Gebruiker, is deze aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de factuurbedragen van de Overeenkomst en/of voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van Gebiedspromotie NDSM wordt gedekt en in dat geval tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Gebiedspromotie NDSM is nimmer verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en/of gederfde omzet en winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Gebruiker daarbij inbegrepen.
 3. Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk onder overlegging van relevant bewijsmateriaal door de Gebruiker aan Gebiedspromotie NDSM te zijn gemeld. Schade die door de Gebruiker niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Gebiedspromotie NDSM komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Gebruiker aantoont dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 4. Gebiedspromotie NDSM is voorts niet aansprakelijk voor welke schade dan ook in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 18 van deze (gebruiks)voorwaarden.
 5. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van Gebiedspromotie NDSM voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Gebiedspromotie NDSM (eigen handelen) zelf uit te sluiten.

 

Artikel 18: Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Gebiedspromotie NDSM om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Gebiedspromotie NDSM kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Gebiedspromotie NDSM van de verplichtingen tot nakoming.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, brand, storingen in levering van energie, bedrijfsstoringen, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden die door Gebiedspromotie NDSM ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, waaronder eveneens moet worden begrepen niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van Gebiedspromotie NDSM, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van een internetverbinding.

 

Artikel 19: Geheimhouding

 1. Partijen verbinden zich alles in het werk te stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van een der partijen in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat en/of indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
 2. Onder derden zoals genoemd in lid 1 van dit artikel worden uitdrukkelijk niet verstaan de partijen die door Gebiedspromotie zijn betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 20: Privacy

 1. Door het enkel gebruik van de Website is de Gebruiker gebonden aan het Privacybeleid van de Website.
 2. Het Privacybeleid zoals beschreven in de privacyverklaring en als zodanig gepubliceerd op de Website maakt integraal onderdeel uit van deze (gebruiks)voorwaarden.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en deze (gebruiks)voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechter te Amsterdam, dan wel ter keuze van Gebiedspromotie NDSM bij de rechter van de woonplaats van Gebruiker.

 

Artikel 22: Wijziging (gebruiks)voorwaarden en Website

 1. Deze (gebruiks)voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en staan gepubliceerd op de Website.
 2. Gebiedspromotie NDSM behoudt zich het recht voor om deze (gebruiks)voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde (gebruiks)voorwaarden zullen alsdan ook weer worden gepubliceerd op de Website.
 3. Voor Gebruikers die een gratis (persoons)profiel hebben afgenomen en voor bezoekers van de Website gelden de gewijzigde (gebruiks)voorwaarden met onmiddellijke ingang. Voor Gebruikers die een betaald (bedrijfs)profiel hebben afgenomen blijven de oorspronkelijke (gebruiks)voorwaarden van toepassing tot het moment dat zij met Gebiedspromotie NDSM een nieuwe Overeenkomst aangaan dan wel de bestaande Overeenkomst verlengen c.q. wijzigen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 28 juli 2012.